Upravit stránku

Všeobecné obchodné podmienky


Spoločnosť ZDEMAR SLOVAKIA a.s. a ZDEMAR LOGISTICS a.s. vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre dopravcov (ďalej len „VOP“).

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 ZDEMAR SLOVAKIA a.s., IČO: 44095040 je spoločnosť so sídlom Obrancov mieru 354/32, Dubnica nad Váhom, SK – 018 41, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, vložka č. 10751/R (ďalej ako „Objednávateľ“).
1.2 ZDEMAR LOGISTICS a.s., IČO: 50982524 je spoločnosť so sídlom Obrancov mieru 354/32, Dubnica nad Váhom, SK - 018 41, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1, oddiel Sa, vložka č. 6639/B (ďalej jako ,,Objednávatel").

1.3 Dopravcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá Objednávateľovi poskytuje Služby na základe Zmluvy objednávky podľa týchto VOP (ďalej ako „Dopravca“).

2. PREDMET VOP
2.1 Predmetom týchto VOP je dohodnutie a úprava základných podmienok, ktorými sa bude riadiť režim prepravy tovaru a úkonov súvisiacich s prepravou, ako aj práva a povinnosti Objednávateľa a Dopravcu vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

3. ROZSAH PLATNOSTI VOP
3.1 Tieto VOP tvoria súčasť každej Zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Dopravcom. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neuvedené v týchto VOP, Objednávke, Zmluve či rámcovej zmluve o vykonávaní prepráv sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník (v znení neskorších predpisov), Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (ďalej len „Dohovor CMR“), Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len „Dohoda ADR“) a Európskou dohodou o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (ďalej len „Dohoda AETR“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na medzinárodnú a vnútroštátnu cestnú prepravu.

4. VÝKLAD POJMOV
4.1 Objednávka je záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy odoslaný Objednávateľom na vzorovom tlačive Objednávateľa Dopravcovi prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxom, písomne poštou, faxom alebo odovzdaný dopravcovi osobne. Všetky uvedené spôsoby komunikácie sa považujú za rovnocenné.
4.2 Zmluva je zmluva o preprave medzi Objednávateľom a Dopravcom, ktorou sa Dopravca zaväzuje Objednávateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odmenu (cenu za prepravu). Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia Dopravcom potvrdenej/akceptovanej Objednávky Objednávateľovi vrátane doloženia dokladu o zmluvnom poistení zodpovednosti dopravcu za spôsobenú škodu. Odoslaním potvrdenej Objednávky Objednávateľovi Dopravca potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto VOP a že týmito VOP sa riadia zmluvné vzťahy medzi Dopravcom a Objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy sú tieto VOP. V prípade, že Dopravca nedodá pred prepravou poistenie nákladu s pripoistením na odcudzenie platné po celý čas jej trvania (resp. počas trvania prepravy), nemusí byť preprava Objednávateľom uhradená. V prípade, že Dopravca uskutoční prepravu podľa Zmluvy bez platne dohodnutého poistenia zodpovednosti dopravca za spôsobenú škodu na celé obdobie trvania Zmluvy (resp. na obdobie trvania prepravy) v rozsahu najmenej 5 000 000 Kč, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 000 Kč. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4.3 Službou sa rozumie zaistenie prepravy zásielky z miesta odoslania do miesta určenia na základe Zmluvy podľa týchto VOP. Súčasťou Služby môže na základe Zmluvy byť aj zaistenie colného odbavenia tovaru, popr. uskladnenie zásielky Dopravcom.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
5.1 Ak Dopravca nepotvrdí Objednávku do jednej hodiny od okamihu jej prijatia, stráca Objednávka platnosť, ak sa nedohodnú Dopravca a Objednávateľ inak. Ak Dopravca potvrdí Objednávku, uvedie na ňu EČV vozidla či vozidiel, ktorými bude Objednávku realizovať. Ak Dopravca predloží Objednávateľovi písomne návrh na zmenu či doplnenie Objednávky, ide o nový návrh Zmluvy. Ak Objednávateľ akceptuje nový návrh Zmluvy, potvrdí ho Dopravcovi. Dopravca prijatú objednávku môže potvrdiť nasledujúcimi spôsobmi:
 a, elektronickou poštou na e-mailovú adresu info@zdemar.sk alebo na konkrétnu e-mailovú adresu zamestnanca Objednávateľa (zamestanec@zdemar.sk),
 b, písomne zaslaním Objednávky faxom Objednávateľovi,
 c, osobným odovzdaním v sídle či pobočke dopravcu.
Dopravca je pri preprave zásielky povinný dbať na pokyny Objednávateľa, a je povinný chrániť jeho záujmy a záujmy vlastníka prepravovaného tovaru a prepravu urobiť odborne, t. j. riadne a včas podľa Objednávky. Objednávateľ je počas vykonávania prepravy oprávnený disponovať so zásielkou, najmä je oprávnený požadovať okamžité zastavenie prepravy, zmenu miesta vykládky alebo vydanie zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v Objednávke. Dopravca je povinný bez meškania oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na riadne splnenie záväzku Dopravcu vykonať prepravu a vzniknú pri realizácii prepravy (dopravné obmedzenia, zmeny poveternostných podmienok, časy čakania a pod.). Dopravca je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a dbať na to, aby kvalitne, hospodárne a starostlivo uspokojil záujmy Objednávateľa. V rámci týchto činností okrem iného Dopravca:
  a) sa riadne stará o Zásielku, ktorá mu bola zverená, ako aj o veci, ktoré pre Objednávateľa získal;
  b) upozorňuje Objednávateľa na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na rozpor jeho pokynov s právnymi predpismi;
  c) upozorňuje Objednávateľa na existenciu zákonných a/alebo úradných prekážok prepravy (napr. obmedzenie dovozu a vývozu, embargo a pod.);
  d) je povinný upozorniť bezodkladne Objednávateľa na všetky verejnoprávne povinnosti spojené s prepravou Zásielky, pokiaľ tieto povinnosti nie sú Objednávateľovi preukázateľne známe;
5.2 Dopravca zodpovedá za riadne vykonanie nakládky tovaru a zabezpečenie zásielky proti prípadnému poškodeniu pri preprave. Dopravca zodpovedá za zásielku po celý čas prepravy a v prípade vzniku škody na zásielke má povinnosť túto škodu v plnej výške uhradiť. Pri prevzatí zásielky na prepravu je Dopravca povinný overiť správnosť údajov v nákladnom/dodacom liste, najmä množstvo a druh prepravovaného tovaru.
5.3 Dopravca je povinný vykonávať prepravu zásielky technicky vhodnými a po technickej stránke plne spôsobilými dopravnými prostriedkami a je povinný u svojich zamestnancov, zaisťujúcich prepravu zásielky, dbať na náležitú odbornú kvalifikáciu. Pre nakládku sa požaduje 12 popruhov, kompletné latovanie, čistá ložná plocha, ochranné rohy, protišmykové podložky. Dopravca má povinnosť sa zúčastniť na nakládke a vykládke, skontrolovať počet kusov a označenie zásielky, zjavný stav zásielky a spôsob uloženia zásielky na vozidle. V prípade, že nebude môcť Dopravca toto vykonať, tak urobí písomnou výhradu do nákladného listu CMR, nie iba číslami, ale slovne. Takisto bude Dopravca postupovať pri zlom uložení zásielky, kde najskôr upozorní odosielateľa a pokiaľ odosielateľ nepreloží zásielku, tak informuje Dopravcu Objednávateľa a urobí písomnú výhradu do nákladného listu CMR. Dopravca je povinný mať k dispozícii pri nakládke potrebné zaisťovacie materiály na upevnenie nákladu, podľa uvádzaného druhu nákladu. Prípadne je povinný si pri nakládke zaistiť tento materiál, aby bola zásielka zaistená v súlade s bezpečnostnými predpismi. Pokiaľ Dopravca nedodrží termín nakládky alebo vykládky vo vnútroštátnej nákladnej preprave určený na určitú hodinu, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 40 € za každú začatú hodinu a pri termíne nakládky a vykládky určenom iba dňom uhradí Dopravca Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý začatý kalendárny deň. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Pokiaľ Dopravca nedodrží termín nakládky v medzinárodnej nákladnej preprave určený na určitú hodinu, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 40 € za každú začatú hodinu a pri termíne nakládky určenom iba dňom uhradí Dopravca Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý začatý kalendárny deň. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Pokiaľ Dopravca nedodrží termín vykládky (prekročení dodacie lehoty) v medzinárodnej nákladnej preprave určený na určitú hodinu alebo na určitý deň, zodpovedá Dopravca za škodu v súlade s dohovorom CMR.
5.4 Dopravca je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú prepravu a zaistiť, aby jeho zamestnanci boli oboznámení s obsahom Zmluvy.
5.5 Ak nie je medzi stranami Zmluvy výslovne dohodnuté, alebo ak neudelí Objednávateľ Dopravcovi vopred písomný súhlas, nie je Dopravca oprávnený zveriť zásielku na prepravu tretím osobám (subdopravcom). Bez predchádzajúceho písomného zvolenia Objednávateľa nie je Dopravca oprávnený vykonávať v priebehu prepravy prekládku či zmenu EČV vozidla. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu sa zaväzuje Dopravca zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €, pričom nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.
5.6 Dopravca je povinný dbať na riadne vyznačenie všetkých údajov týkajúcich sa vykonávanej prepravy do záznamu o prevádzke vozidla, t. j. najmä vyznačiť termín nakládky a vykládky, označenie vozidla, meno vodiča, označenie zásielky vrátane podpisu príjemcu. Dopravca je takisto povinný urobiť riadne vyznačenie všetkých povinných údajov v nákladnom liste/nákladnom listu CMR a dodacom liste.
5.7 Dopravca sa zaväzuje umožniť a zaistiť nakládku a špedičné odbavenie cestných nákladných vozidiel najneskôr do 2 hodín od času pristavenia vozidla v mieste nakládky tovaru, ak nebolo v Objednávke dohodnuté inak. Zároveň je Dopravca povinný zaistiť, aby nakládka a vykládka prebehla riadne, a v prípade potreby mechanizmov má povinnosť zaistiť tieto mechanizmy.
5.8 Dopravca je povinný chrániť obchodné tajomstvo Objednávateľa, za ktoré sa považujú všetky informácie oznámené Objednávateľom Dopravcovi v súvislosti s vykonávaním prepráv pre Objednávateľa, t. j. najmä informácie o uskutočnených prepravách, cenových ustanoveniach či klientoch Objednávateľa. Informácie odovzdané Objednávateľom môže Dopravca oznámiť tretím osobám iba v prípade, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu Zmluvy. Dopravca sa takisto zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek súťažného konania voči Objednávateľovi s využitím informácií získaných pri obchodných vzťahoch s Objednávateľom. V prípade nepovoleného priameho kontaktovania zákazníka Objednávateľa Dopravcom je Objednávateľ oprávnený za každé jednotlivé nepovolené priame kontaktovanie zákazníka Objednávateľa vyúčtovať Dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 €, čím nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.

5.9 Dopravca je povinný bezodkladne podať správu Objednávateľovi, ak v priebehu prepravy vznikla alebo hrozí škoda na zásielke a Objednávateľ sa zaväzuje udeliť Dopravcovi včas také pokyny, ktoré by viedli k minimalizácii tejto škody. V prípade škody, ktorá vznikla okolnosťami, pri ktorých Dopravca nebude zbavený zodpovednosti, zaväzuje sa Dopravca na včasné uplatnenie príslušnej náhrady škody u poistiteľa. Objednávateľ je povinný na tento účel poskytnúť všetku možnú súčinnosť, najmä zaistiť včas potrebné doklady na preukázanie výšky vzniknutej škody, o ktoré bude Dopravcom požiadaný.
5.10 Dopravca má povinnosť v prípade akejkoľvek potreby komunikácie o preprave zásielky kontaktovať Objednávateľa. Dopravca nie je oprávnený bez predchádzajúceho zvolenia Objednávateľa kontaktovať priamo zákazníka Objednávateľa či vlastníka prepravovaného tovaru. Pre prípad porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ právo vyúčtovať Dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každé jednotlivé porušenie, čím nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
5.11 Objednávateľ je oprávnený v prípade meškania Dopravcu s realizáciou Zmluvy odstúpiť od iných, už uzatvorených Zmlúv, ktoré doposiaľ neboli Dopravcom realizované. O uplatnení tohto práva je Objednávateľ povinný Dopravcu bezodkladne písomne informovať.
5.12 Dopravca sa zaväzuje neponúkať počas 1 roka od uzatvorenia zmluvy o preprave dopravné služby osobám, ktorých identifikačné údaje sa dozvedel pri vykonávaní prepravy. V prípade porušenia tejto povinnosti sa Dopravca zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každú jednotlivú prepravu.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Cena za prepravu zásielok je zmluvná a strany ju dohodujú v konkrétnej Objednávke prepravy, resp. Zmluve (ďalej len „Cena za prepravu“); ak nie je v Objednávke uvedené inak, sú dohodnuté ceny bez príslušnej zákonom stanovenej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Prípadný čas čakania na nakládke a vykládke, vždy však maximálne 24 hod., je zahrnutý v cene prepravy. Cena za prepravu platí iba v prípade písomnej dohody prepravnej zmluvy, inak je medzi objednávateľom a dopravcom dohodnutá rovnaká cena za prepravu pre prípad uzatvorenia prepravnej zmluvy v ústnej alebo konkludentnej forme vo výške 75 % z ceny prepravy dohodnutej pre prípad dohodnutia prepravnej zmluvy v písomnej forme.
6.2 Cena za prepravu zahŕňa všetky náklady Dopravcu s vykonaním prepravy zásielky podľa Zmluvy, najmä zahŕňa aj mýto či poplatky za vjazd či prejazd vozidla alebo iné správne poplatky a clá. V cene za prepravu je zahrnuté takisto aj prípadné zdržanie pri nakládke či vykládke zásielky nepresahujúce 24 hod.
6.3 Dopravca je povinný vyúčtovať Objednávateľovi cenu za vykonanie prepravy podľa Zmluvy na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej a doručenej Objednávateľovi do 5 kalendárnych dní od ukončenia prepravy. Ukončením prepravy sa rozumie prevzatie zásielky príjemcom podľa Objednávky či následného pokynu Objednávateľa. Splatnosť faktúr je stanovená na 60 kalendárnych dní od prijatia faktúry s úplnými dokladmi na prepravu. Ak faktúra nemá obvyklé alebo v týchto VOP stanovené náležitosti alebo k nej nie sú pripojené prílohy uvedené v týchto VOP, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Dopravcovi na doplnenie či opravu. V takom prípade nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou Ceny za prepravu a splatnosť faktúry sa počíta odo dňa opätovného prijatia u objednávateľa. K faktúre je Dopravca povinný pripojiť doklady osvedčujúce vykonanie prepravy zásielky podľa Objednávky a nákladného listu CMR (prepravné doklady), t. j. najmä riadne vyplnený záznam o prevádzke vozidla, nákladný list/nákladný list CMR a dodací list, inak nie je Objednávateľ povinný prepravné Dopravcovi hradiť. V prípade výhrady urobenej na CMR nákladnom liste alebo v potvrdení o vykonaní národnej prepravy tovaru sa splatnosť prepravného odkladá o 30 dní; o tomto predĺžení splatnosti bude informovať Objednávateľ Dopravcu.
6.4 Pre prípad, keď Dopravca v rozpore s čl. 6 ods. 6.3 týchto VOP doručí Objednávateľovi faktúru oneskorene či bez stanovených náležitostí, je Dopravca povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80 €. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvnú pokutu na Cenu za prepravu.
6.5 Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek, aj nesplatnú, pohľadávku Dopravcu voči Objednávateľovi jednostranne započítať bez súhlasu Dopravcu oproti akejkoľvek, aj nesplatnej, pohľadávke Objednávateľa voči Dopravcovi. Dopravca nie je oprávnený akúkoľvek jeho pohľadávku Dopravcu voči Objednávateľovi jednostranne započítať bez súhlasu Objednávateľa. Dopravca nie je oprávnený akúkoľvek jeho pohľadávku či nárok z iných obchodných vzťahov medzi Objednávateľom a Dopravcom voči Objednávateľovi postúpiť.

7. RIEŠENIE SPOROV A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Prípadné vzniknuté spory medzi zmluvnými stranami budú primárne riešené rokovaním medzi účastníkmi mimosúdnou cestou na základe vzájomnej komunikácie s cieľom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, že zmluvné strany nevyriešia spor zmiernou cestou, bude spor riešený pred slovenskými súdmi a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
7.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem. Nové platné a účinné znenie VOP vyvesí Objednávateľ na svojich internetových stránkach a v priestoroch svojho sídla. Voči Dopravcovi je aktuálne znenie VOP účinné odo dňa, keď mu bola doručená Objednávka odkazujúca na toto nové znenie VOP, alebo odo dňa, keď sa s novým znením VOP mal možnosť oboznámiť, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
7.3 Ak je medzi Objednávateľom a Dopravcom uzatvorená rámcová zmluva o vykonávaní prepráv alebo inak označená zmluva obdobného významu, riadia sa zmluvné strany vo veciach v tejto zmluve či Objednávke výslovne neupravených vždy týmito VOP.
7.4 Dopravca týmto udeľuje súhlas Objednávateľovi, aby ako správca spracovával všetky osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu oznámi v rámci obchodných vzťahov, a to vrátane rodného čísla u osôb fyzických a telefónneho čísla, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať listom adresovaným Objednávateľovi.
7.5 Tieto VOP sú zverejnené 24 hod. denne na internetovej adrese: www.zdemar.sk a sú v tlačenej podobe k dispozícii v sídle Objednávateľa.
7.6 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 9. 2017.

ZDEMAR SLOVAKIA a.s.
ZDEMAR LOGISTICS a.s.

 

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií